Stara strona

Dodatkowe dni wolne 2016/2017

Na podstawie § 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r.  Nr 104, poz. 965 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły, ustalam w roku szkolnym 2015/16 osiem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

1)     31.10.2016 r. poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

2)     19.04.2017 r. egzamin

3)     20.04.2017 r. egzamin

4)     21.04.2017 r. egzamin

5)     2.05.2017 r. poniedziałek miedzy świętami majowymi

6)     4.05.2017 r. czwartek po świętach majowych

7)     5.05.2017 r. piątek po świętach majowych

8)     16.06.2017 r. piątek po Bożym Ciele

      22.12.2016 r. po odpracowaniu 8.10.2016 r.

 

Dyrektor szkoły