"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

Aktualności

NASZA SZKOŁA

Historia szkoły
Lokalizacja
Szkoła z klasą
Przyjaciele

UCZNIOWIE

Samorząd uczniowski
Nasi uczniowie
Prymusi i stypendyści
Uczniowie z klasą

PRACOWNICY SZKOŁY

Dyrekcja
Sekretariat
Nauczyciel z klasą
Pracownicy obsługi

RODZICE

Prezydium Rady
Numer konta

PRAWO SZKOLNE

WSO

Program wychowawczy

Program profilaktyczny

GAZETKA "Przytulisko"

Wydania gazetki

Współpraca międzynarodowa

Comenius 2006 - 2009
Socates 2003 - 2006

PRACA SZKOŁY

Zajęcia pozalekcyjne
Szkolne konkursy
Wolontariat
Plan lekcji
Kalendarz
Zajęcia sportowe
Pedagog - Psycholog
Biblioteka
Pomoc medyczna
JUDO

ARCHIWUM

2008 - 2009

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006

PROGRAM WYCHOWAWCZY

Gimnazjum nr 124 to "Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu".

 Program wychowawczy Gimnazjum nr 124 im.Polskich Noblistów:

W naszej szkole kształtujemy: przyjaźń i partnerstwo, wzajemny szacunek i pomoc, twórcze działanie (zauważamy nawet najmniejszy sukces), pozytywne myślenie, poszanowanie wartości moralnych, zaangażowanie w naukę, rozwijanie własnych zdolności i to jak żyć z innymi i dla innych.

Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, Rodziców i pracowników szkoły w kształtowaniu jej wizerunku.

Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery,
 • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych uzdolnień,
 • stworzeniu warunków do osiągania sukcesów na miarę każdego ucznia,
 • rozwijaniu umiejętności myślenia twórczego i konstruktywnego.
Szkoła będzie przygotowywać uczniów do przyszłego życia przez:
 • wyrabianie u wychowanków postaw prospołecznych, odpowiedzialności za siebie i innych,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, pracy,
 • propagowanie działania zespołowego.
Grono nauczycielskie będzie:
 • poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczych,
 • wzajemnie sobie pomagać,
 • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego,
 • wspomagać uczniów we wszelkich działaniach edukacyjnych i samokształceniowych.
Zamierzonym efektem pracy wychowawczej jest przygotowanie młodzieży do:
 • codziennego życia w otaczającym świecie,
 • kształtowanie postawy pełnej empatii,
 • otwartości na drugiego człowieka,
 • samodzielnego dokonywania wyborów i podejmowania decyzji,
 • pokonywanie trudności i rozwiązywanie konfliktów,
 • budowanie przekonania o możliwości pozytywnego wpływania na własne życie,
 • kształtowanie twórczej postawy,
 • życia zgodnego z własnym sumieniem i uznawanymi wartościami moralnymi bez naruszania praw drugiego człowieka,
 • umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich,
 • komunikowania się,
 • życia w zjednoczonej Europie.
Obszary działalności szkoły:
 • uczeń autorem własnych sukcesów,
 • uczeń jako jednostka społeczna,
 • uspołecznienie,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • wychowanie estetyczne i patriotyczne,
 • wychowanie ekologiczne,
 • profilaktyka uzależnień i agresji.
Realizując powyższy plan dążymy do wychowania absolwenta, który będzie:
 • odpowiedzialny, obowiązkowy i solidny, co oznacza, że:
  • najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego, a przypadki swojego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji;
  • nie powtarza swoich błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać;
  • przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji;
  • nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz unika zagrożeń związanych z uzależnieniami;
  • sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizując wspólne zadania;
 • samodzielny, zaradny i otwarty, co oznacza, że:
  • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy;
  • poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu sprawdzić się we własnych oczach;
  • potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości i konsekwencji w realizacji;
  • umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów oraz podjąć właściwą decyzję;
 • uczciwy, prawy i prawdomówny, co oznacza, że:
  • w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach miedzy ludźmi i stara się na nie zasłużyć;
  • rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności;
  • umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania;
 • kulturalny, taktowny i szanujący innych, co oznacza, że:
  • cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych;
  • ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi;
  • umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych;
  • potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron;
  • potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji, symboli narodowych oraz religijnych - własnych i cudzych;
 • krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
  • ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność;
  • potrafi odnieść zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego;
  • nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną w zakresie postaw i zachowań.

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT