"Przytulna szkoła przy ulicy Przytulnej, szkoła przyjaźni i sukcesu"

 

 

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT

                     REKRUTACJA  UCZNIÓW  DO  KLAS  PIERWSZYCH  2013-2014

 

Regulamin rekrutacji-pdf

REGULAMIN

rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów w roku szkolnym 2013/14

 

§1

podstawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkól do innych. (Dz.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, ze zm.).

4. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie ustalania terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2013/2014.

5. Statut Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów w Warszawie.

§ 2

Zasady ogólne

1.  W roku szkolnym 2013/2014  w Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów  planuje się nabór do  pięciu oddziałów w tym:

a)   jeden oddział dwujęzyczny polsko-angielski z dodatkowym językiem niemieckim

b)   dwa oddziały wspierające rozwój zainteresowań ucznia w zakresie uzdolnień matematycznych (angielski/rosyjski i angielski/niemiecki)

c)   jeden oddział wspierający rozwój zainteresowań ucznia w zakresie artystycznym - aktorskie warsztaty teatralne (angielski/niemiecki)

d)   jeden oddział z rozszerzonym zakresem nauczania języka niemieckiego (poziom III.1) i dodatkowym językiem angielskim.

2.   Liczba uczniów w klasach Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów nie przekracza 24 uczniów.

3.   Do klasy pierwszej Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów przyjmuje się:

a)  z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;

b)  na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie.

c)  do oddziału dwujęzycznego uczniów wg zasad określonych w § 3

d)  laureatów konkursów dla szkół podstawowych - polonistycznego, matematycznego, przyrodniczego i miniLOGIA- organizowanych przez Kuratora Oświaty- którzy niezależnie od kryteriów, na podstawie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, otrzymują maksymalna liczbę punktów rekrutacyjnych.

3. Rekrutacja uczniów do gimnazjum odbywa się za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji obowiązującego w m. st. Warszawa. Szczegółowy harmonogram rekrutacji elektronicznej dla uczniów i rodziców opublikowany zostanie w serwisie Biura Edukacji.

§ 3

szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do klas  pierwszych
Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów

1.  Rekrutację do Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana  przez Dyrektora gimnazjum.

2.  Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej należy:

a)  przeprowadzenie postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego do oddziałów gimnazjum, o których mowa w § 2 pkt 1;

b)  koordynacja zadań związanych z przeprowadzeniem i sprawdzeniem sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy dwujęzycznej;

c)  rozstrzyganie w indywidualnych sprawach szczególnych, na podstawie pisemnych podań/informacji rodziców (prawnych  opiekunów);

d)  ogłoszenie listy uczniów przyjętych do  Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów;

3.   Postępowanie rekrutacyjne w Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów przebiega w dwóch etapach: I etap - dotyczy wyłącznie kandydatów do klasy dwujęzycznej- sprawdzian uzdolnień kierunkowych badający predyspozycje do nauki języków obcych.  II etap - dotyczy wszystkich kandydatów- ustalenie liczby punktów rekrutacyjnych liczonych wg kryteriów określonych w punkcie 6:

4.   Kandydaci do klasy dwujęzycznej mają obowiązek przystąpić do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów, jeśli jest to pierwszy preferowany wybór klasy dwujęzycznej w systemie elektronicznym.

5.   Wyniki sprawdzianu są wzajemnie uznawane przez inne gimnazja z oddziałami dwujęzycznymi przeprowadzające w tym samym czasie ten sam sprawdzian uzdolnień kierunkowych.

6.   Do Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów uczniowie przyjmowani są według kolejności uzyskanych punktów rekrutacyjnych obliczonych jako suma poniższych kryteriów:

 

Kryterium rekrutacyjne

Maksymalna liczba
punktów rekrutacyjnych

Informacje uzupełniające

1. Sprawdzian uzdolnień
    kierunkowych

40 pkt
wynik sprawdzianu (max 200 pkt) mnożony przez wskaźnik 0,2

dotyczy tylko klasy dwujęzycznej

2.  Sprawdzian po klasie szóstej
  przeprowadzany przez Okręgową  Komisję Egzaminacyjną

40 pkt

punkty rekrutacyjne przyznawane zgodnie z wynikiem punktowym ze  sprawdzianu

3. Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 i osiągnięcia ucznia

40 pkt

punkty rekrutacyjne przyznawane zgodnie z ocenami na świadectwie wg poniższej zasady:

język polski

6 pkt

celujący-6 pkt; bardzo dobry-5pkt; dobry-4pkt; dostateczny-3pkt; dopuszczający-2pkt

matematyka

6 pkt

historia

6 pkt

przyroda

6 pkt

zachowanie

5 pkt

wzorowe-5pkt; bardzo dobre-4pkt;
 dobre-3pkt; poprawne-2pkt

świadectwo z wyróżnieniem

2 pkt

świadectwo z czerwonym paskiem

Finaliści konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz finaliści innych konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim

7 pkt

Niezależnie od liczby konkursów

Inne  osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

2 pkt

Niezależnie od liczby innych osiągnięć

 

Łączna- maksymalna- liczba punktów rekrutacyjnych do klasy dwujęzycznej

120 pkt

Łączna -maksymalna- liczba punktów rekrutacyjnych do pozostałych klas

80 pkt

 

7.     W przypadku równej liczby punktów  rekrutacyjnych rozstrzygający jest wynik zewnętrznego sprawdzianu po klasie szóstej, a w przypadku klasy dwujęzycznej- jeśli nie rozstrzyga wynik sprawdzianu- również wynik sprawdzianu umiejętności kierunkowych.

§ 4

wymagane dokumenty i terminarz rekrutacji

Wymagane dokumenty

1.   Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów zobowiązany jest złożyć w sekretariacie gimnazjum, w terminach określonych w kalendarzu rekrutacji, następujące dokumenty:

a)  oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

b) oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej;

c) dokumenty poświadczające uzyskanie tytułu laureata (zaświadczenie MKO) oraz inne osiągnięcia o ile nie są one odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

d) Kwestionariusz Kandydata (dokument do pobrania ze strony internetowej Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów)

2.  Niezłożenie w terminie wymaganych dokumentów,  jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z ubiegania się o miejsce w Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów

Terminarz rekrutacji 2013/2014

1.   15 kwietnia - 10 maja 2013 r. kandydaci składają podania w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru (podanie drukowane z elektronicznego systemu rekrutacji);

2.  13 maja 2013r. (poniedziałek) o godz. 8.00  sprawdzian umiejętności kierunkowych- klasa dwujęzyczna;

3.  16 maja 2013 r. do godziny 14:00  wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych- klasa dwujęzyczna;

4.   od 21 czerwca do 26 czerwca do godz. 16.00 kandydaci do gimnazjów objętych rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły;

5.   3 lipca 2013 r. - do godz. 15.00 składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz innych wymaganych przez szkołę dokumentów;

6.   9 lipca 2013 r. - do godziny 14.00 ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów.

§ 5

postanowienia końcowe

1.     W sytuacjach szczególnych, nieopisanych w "Regulaminie rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów w roku szkolnym 2013/14" decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna  na podstawie dostępnych w sprawie informacji i dokumentów.

2.     Rodzicom/prawnym opiekunom kandydatów przysługuje prawo odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora gimnazjum w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.

                                                                                           Dyrektor Gimnazjum nr 12

im. Polskich Noblistów

/-/Bożena Rutkowska

Warszawa, dn. 28 lutego 2013r

 

STRONA GŁÓWNA    AKTUALNOŚCI    E-DZIENNIK      RODZICE    REKRUTACJA     KONTAKT